INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle ustanovení čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen jako „Nařízení“ nebo „GDPR“), ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

Úvod
Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace týkající se zpracování a shromažďování Vašich osobních údajů v souvislosti s nabízením, sjednáváním a poskytováním nebankovních služeb společností Emma´s credit s.r.o.

V tomto dokumentu najdete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům je využíváme, na jakém právním základě ke zpracování dochází, jak dlouho budou Vaše osobní údaje u nás uloženy a jaká máte práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze ze zákonných důvodů, korektně a transparentně. Vaše osobní údaje shromažďujeme v nezbytném rozsahu pouze pro předem určené účely. Tyto údaje uchováváme bezpečně po nezbytně dlouhou dobu určenou právními předpisy

Kdo zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje?
Správcem Vašich osobních údajů je společnost Emma´s credit s.r.o. (dále pouze jako „Správce“), poskytující spotřebitelské úvěry na základě oprávnění od České národní banky k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěru.

Kontaktní údaje správce:
Emma´s credit s.r.o.
se sídlem Na bojišti 1472/20, Nové Město, PSČ 120 00, Praha 2
IČ: 032 99 309
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 229796

Koho můžete kontaktovat v případě Vašich dotazů týkajících se zpracování osobních údajů?
V případě Vašich dotazů se prosím obracejte na Správce, a to prostřednictvím e-mailu: protectiondata@creditgo.cz

Kdo jsou subjekty osobních údajů?
Subjekty osobních údajů jsou zejména:

 • návštěvník webových stránek Správce
 • fyzická osoba, která uzavřela se Správcem smlouvu o poskytnutí úvěru (dále jen „Klient“)
 • fyzická osoba, která u Správce zažádala o uzavření smlouvy se Správcem, nebo která se v souvislosti s možností uzavřít smlouvu se Správcem na Správce telefonicky, elektronicky či jakkoliv jinak obrátila (dále jen „Žadatel“)
 • fyzická osoba, jíž se dotýká smluvní vztah Správce s Klientem či Žadatelem (může se jednat například o skutečného majitele či zástupce právnické osoby).

(společně dále jen „ Subjekt údajů “).

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Správce zpracovává všechny osobní údaje, které mu byly Subjektem údajů v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením smlouvy mezi ním a Správcem v jakékoliv formě sděleny, zejména jde o následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, pohlaví,
 • v případě osob samostatně výdělečně činných – firma, identifikační číslo osoby, daňové identifikační číslo osoby, sídlo/místo podnikání,
 • telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
 • číslo občanského průkazu, včetně údaje o platnosti občanského průkazu, či jiného dokladu, na základě, kterého může být ověřena totožnost Subjektu údajů,
 • kopie průkazu totožnosti,
 • IP adresa, cookies,
 • údaje o politické exponovanosti Subjektu údajů a jiné specifické informace požadované platnými právními předpisy,
 • příjmy Subjektu údajů, zdroj příjmů, zaměstnavatel, forma podnikání,
 • údaje o členech domácnosti v rozsahu nezbytném pro plnění zákonných povinností – například příjmy ostatních členů domácnosti, výdaje domácnosti,
 • čísla bankovních účtů, platebních karet a platební historie,
 • údaje majetkové situaci Subjektu údajů,
 • další osobní údaje nezbytné pro posouzení bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Subjektu údajů,
 • záznamy komunikace se Subjektem údajů.

Správce je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje sdělené jakýmkoliv způsobem Subjektem údajů Správci, event. zpracovateli Správce v souvislosti s poskytováním služeb Správce Subjektu údajů.
Správce je rovněž oprávněn zpracovávat osobní údaje nezbytné pro poskytování služeb Subjektu údajů v rozsahu údajů, které Správce (či jeho zpracovatel) získal z veřejně přístupných zdrojů nebo od třetích osob v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením smlouvy mezi Subjektem údajů a Správcem.

Zaznamenáváme telefonické hovory?
Zejména pro účely plnění právní povinnosti, prokázání řádného uzavření smlouvy či správnosti postupu ze strany především Správce mohou být prováděny záznamy telefonických hovorů. Telefonické hovory mohou obsahovat blíže nespecifikované osobní údaje, k jejichž zpracování při nahrávání telefonických hovorů může docházet. Záznamy telefonických hovorů jsou uchovávány po dobu stanovenou právními předpisy, resp. po dobu trvání právního titulu k jejich zpracování. Při zpracování osobních údajů bude v tomto případě docházet především ke shromažďování osobních údajů, jejich ukládání na nosiče dat, zpřístupňování, používání, předávání, uchovávání a likvidaci. Nahrávky mohou být zpřístupněny zejména pověřeným pracovníkům Správce, zpracovatelům, kteří pro Správce nahrávání hovorů zajišťují, a dále subjektům, kterým je Správce oprávněn nebo dokonce povinen osobní údaje zpřístupnit.

Pořizujeme kopie dokladů totožnosti?
Správce je oprávněn v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, zpracovávat rodné číslo a pořizovat, uchovávat a zpracovávat kopie dokladů totožnosti.

Dochází při zpracování osobních údajů k profilování nebo automatizovanému rozhodování?
Osobní údaje Správcem mohou být zpracovávány systematicky a automatizovaně a zejména za účelem personalizace nabídky dalších služeb v rámci tzv. přímého marketingu dochází k tzv. profilování, kterým se rozumí jakákoliv forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě.

Předáváme osobní údaje třetím osobám?
Na základě souhlasu, v souvislosti s plněním povinností stanovených relevantními právními předpisy nebo vyžaduje-li to oprávněný zájem Správce či třetí strany, je Správce oprávněn předat osobní údaje třetím osobám.

Mezi příjemce osobních údajů patří především zpracovatelé, zejména jde o:

 • poskytovatelé IT služeb,
 • poskytovatelé spisových a archivačních služeb,
 • poskytovatelé významných činností (outsourcingu),
 • advokáti, notáři, exekutoři,
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů,
 • a další.

Dále mezi příjemce osobních údajů patří zejména úvěrové registry (viz níže) a další správci (poskytovatelé), především jde o:
 • inkasní společnosti

Bližší specifikace zpracovatelů a dalších příjemců bude Subjektu údajů poskytnut na jeho žádost.

Správce si dovoluje upozornit, že nenese odpovědnost za zpracování osobních údajů třetími stranami, které jsou v postavení správce. Při takovém zpracování osobních údajů budou uplatněny vlastní zásady ochrany osobních údajů této třetí strany v postavení správce.

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí mimo EU.

Registry
V souvislosti se zajištěním efektivního plnění povinností, vyplývajících zejména z právních předpisů̊ směrujících k ochraně̌ spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů̊, a za účelem ochrany našich zájmu, stejně jako na základě souhlasu uděleného Subjektem údajů ve Smlouvě o spotřebitelském úvěru, Správce zpracovává osobní údaje nezbytné pro

 • posouzení úvěruschopnosti, bonity a důvěryhodnosti osoby (i opakované posouzení), která žádá o poskytnutí úvěru, či které již byl úvěr poskytnut, a dále za účelem posuzování rizik. K tomuto Správce využívá vyhledávání údajů na internetových stránkách www.nebankovni-registr.cz, jehož provozovatelem je Nebankovni-registr.cz, s.r.o., IČO: 01911945, sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00, Praha.
 • vytvoření souboru informací v rámci Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“), jehož provozovatelem je CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., IČ: 26212242, sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4.

  V rámci NRKI jsou zpracovávány informace, které si nebankovní věřitelské subjekty vzájemně poskytují o smluvních (úvěrových) vztazích mezi těmito subjekty a jejich klienty a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů.

  Zpracovávány jsou především tyto osobní údaje:
  • identifikační osobní údaje Subjektu údajů;
  • rodné číslo Subjektu údajů;
  • osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi Subjektem údajů a věřitelským subjektem došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu;
  • osobní údaje vypovídající o finančních závazcích Subjektu údajů, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči věřitelskému subjektu v souvislosti se smluvním vztahem, a o plnění těchto závazků ze strany Subjektu údajů;
  • osobní údaje vypovídající o zajištění závazků Subjektu údajů souvisejících se smluvním vztahem s věřitelským subjektem;
  • osobní údaje vypovídající o tom, zda ohledně Subjektu údajů došlo k postoupení pohledávky;
  • další údaje vypovídající o bonitě̌, důvěryhodnosti (či platební morálce) Subjektu údajů, resp. úvěruschopnosti, které Subjekt údajů správci sdělil, nebo které o něm získal v souvislosti s plnění, případně̌ neplněním příslušného smluvního vztahu.

  Tyto údaje mohou být rovněž poskytnuty uživatelům Bankovního registru klientských informací („BRKI“), který provozuje společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., a to v rámci vzájemného informování uživatelů̊ NRKI a BRKI o bonitě̌, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se smluvními vztahy mezi Vámi a uživateli NRKI a/nebo BRKI.

  Veškeré informace týkající se NRKI, účasti věřitelských subjektů na NRKI, zpracování osobních údajů̊ klientů věřitelských subjektů v NRKI, vzájemného informování uživatelů̊ NRKI a BRKI, jakož i poučení o všech právech klientů věřitelských subjektů v souvislosti s NRKI či vzájemným informováním uživatelů̊ NRKI a BRKI, jsou uvedeny v Informačním memorandu Nebankovního registru klientských informací, které je dostupné na stránkách https://www.cncb.cz/o-cncb/informacni-memorandum/nrki/.
 • vzájemné informování uživatelů registru Creditinfo Solutions ve vztahu k úvěruschopnosti, důvěryhodnosti, solventnosti a platební morálce Úvěrovaného, jehož provozovatelem je Creditinfo Solutions s.r.o., IČ: 27600297, sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha,
 • vzájemné informování uživatelů registru European United Credit Bureau ve vztahu k úvěruschopnosti, důvěryhodnosti, solventnosti a platební morálce Úvěrovaného, jehož provozovatelem je European United Credit Bureau EUROPE INFO GROUP, UAB, IČO: 302845131, se sídlem Pervalkos str. 29, Neringa, LT-93104, Litevská republika,
 • ověření existence exekucí prostřednictvím vyhledání údajů na internetových stránkách www.ispis.cz, jehož provozovatelem je Sokordia, s.r.o., IČ: 29190088, sídlem Antonínská 18, 602 00 Brno

Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme?
Účelem zpracování osobních údajů Správcem je zejména:

 • identifikace Subjektu údajů,
 • ověření osobních údajů Subjektu údajů,
 • posouzení žádosti Subjektu údajů o poskytnutí finanční služby Správcem,
 • profilace Subjektu údajů,
 • užití osobních údajů Subjektu údajů za účelem profilace následné obchodní nabídky,
 • vytvoření souboru informací vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce Subjektu údajů a umožňující i opakované posouzení bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Subjektu údajů,
 • zajištění vzájemného informování o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce Subjektu údajů a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Subjektu údajů,
 • splnění smlouvy o úvěru, event. jiné smlouvy mezi Správcem a Subjektem údajů,
 • splnění zákonem stanovených povinností Správce či třetích stran,
 • prevence podvodů,
 • zákaznická podpora,
 • ochrana oprávněných zájmů Správce či třetích stran,
 • uplatnění právních nároků a povinností ze smluvního vztahu Správce a Subjekt údajů,
 • zasílání obchodních sdělení.

Po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje?
Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány s ohledem na jejich účel po různou dobu. Není-li pro délku zpracování určující souhlas udělený Subjektem údajů, zpracovává Správce osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu jejich zpracování, tedy zejména po dobu trvání registrace Subjektu údajů v systému Správce či po dobu plnění zákonných povinností.

Není-li dále stanoveno jinak osobní údaje Subjektu údajů jsou Správcem odstraněny nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce poté, kdy pomine účel, resp. právní důvod jejich zpracování.

Osobní údaje, které podléhají archivační povinnosti, jsou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Zákonná doba pro uchování dokumentů a záznamů podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, činí nejméně 5 let ode dne, kdy zanikl právní vztah, nebo došlo k jednání, na jehož základě tyto dokumenty a záznamy vznikly. V případě, že byla žádost Subjektu údajů o spotřebitelský úvěr zamítnuta, činí tato doba 1 rok ode dne zamítnutí dané žádosti.

Zákonná doba pro uchování údajů a dokladů za účelem provádění identifikace a plnění dalších povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, činí 10 let následujících po konci kalendářního roku, ve kterém došlo k ukončení smluvního vztahu mezi Subjektem údajů Správcem, a to i v případě, že byla žádost Subjektu údajů o poskytnutí úvěru či jiného produktu Správce zamítnuta.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu Subjektu údajů jsou vymazány v návaznosti na písemný požadavek Subjektu údajů, a to nejpozději ve lhůtě 1 měsíce od obdržení takového požadavku (odvolání souhlasu). Zpracování osobních údajů před odvoláním tohoto souhlasu tím není dotčeno. Odvolání souhlasu nebrání Správci v dalším zpracování osobních údajů na základě jiného právního důvodu

Na základě jakého právního titulu zpracováváme Vaše osobní údaje?
Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány:

 • na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů,
 • pro splnění smluv, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Subjektu údajů,
 • pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, především jde o povinnosti vyplývají ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, v platném znění, a v případě spotřebitelského úvěru také ze zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, a z dalších souvisejících právních předpisů,
 • pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany.

Osobní údaje (informace, média, obsahující osobní údaje) je možné dále použit jako důkazní prostředky

Můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu?
Ano, Správce může zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu Subjektu údajů, avšak pouze, je-li zpracování nezbytné a je prováděno na základě jiného právního titulu.

Jak a kdy můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů?
Odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může Subjekt údajů kdykoliv prostřednictvím e-mailové adresy protectiondata@creditgo.cz.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které případně zpracováváme na základě jiného právního titulu.

A co sociální sítě?
Internetové stránky Správce a jeho mobilní aplikace mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Správce si dovoluje upozornit, že nenese odpovědnost za sběr, používání, uchovávání, sdílení ani poskytování dat a informací takovými třetími stranami. Pokud Subjekt údajů poskytne informace na stránkách třetích stran, budou uplatněny zásady ochrany osobních údajů a podmínky poskytování služeb takových stránek. Před poskytnutím osobních údajů Správce doporučuje si nejdříve přečíst zásady ochrany osobních údajů webových stránek, které Subjekt údajů navštívil.

Co jsou cookies a jaké druhy cookies Správce používá?
Cookies jsou zjednodušeně řečeno malé textové soubory, které Subjektem údajů navštívené internetové stránky ukládají do počítače, z něhož jsou prohlíženy. Tyto soubory se běžně používají k chodu nebo efektivnějšímu využití internetových stránek a k zajištění internetových služeb a funkcí pro uživatele. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů ani k identifikaci konkrétní osoby, mají však význam pro ochranu soukromí.

Cookies mohou být buď trvalé (persistent cookies), nebo dočasné (session cookies). Trvalé cookies jsou textové soubory posílané internetovým serverem internetovému prohlížeči, který poté, co je prohlížeč uloží, zůstává aktivní až do nastaveného data odstranění (neodstraní-li je uživatel před tímto datem). Naopak, dočasné cookies jsou odstraněny na konci každé relace poté, co je zavřen internetový prohlížeč.

Soubory cookies umožňují rozpoznat konkrétní osobu jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho uživatelského účtu apod.). Správce může dále cookies využívat též ke statistickým účelům či měření návštěvnosti webových stránek. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.

Správce do cookies ukládá dvě proměnné. První proměnnou je autentizační token, pomocí něhož je možné identifikovat Uživatele a rozpoznat, že je přihlášen. V této proměnné však nejsou obsažena žádná uživatelská data a identifikace Uživatele probíhá jen ze strany serveru. Druhou proměnnou je jazyk rozhraní, díky kterému je možné rozpoznat, jakou jazykovou verzi Uživatel naposledy používal.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti webových stránek). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a Správce nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Správce využívá na webových stránkách společnosti reklamní systémy vícero subjektů, např. systém Facebook apod. Tyto systémy obvykle využívají techniky remarketingu.

Subjekt údajů má právo používání cookies odmítnout. Pokud bude mít prohlížeč použití cookies povoleno, bude Správce vycházet z toho, že Subjekt údajů souhlasí s využíváním standardních cookies webovými stránkami Správce.

Ve většině internetových prohlížečů lze výše uvedené cookies spravovat v nastavení prohlížeče. Více informací o cookies a o tom, jak zjistit, jaké cookies byly nastaveny a jak je spravovat a odstraňovat, lze najít na internetových stránkách www.aboutcookies.org a www.allaboutcookies.org.

Pokud chcete změnit nastavení souborů cookies nainstalované službou Google Analytics, navštivte stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Případná změna nastavení souborů cookies v internetovém prohlížeči může ovlivnit správné fungování webových stránek Správce.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?
Správce přijal příslušné organizační a technické zabezpečení osobních údajů, odpovídající technologické vyspělosti dostupných prostředků, které poskytují maximální míru ochrany poskytnutých osobních údajů, a to jak při jejich shromažďování, tak i předávání příjemcům osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů?
Subjekt údajů má právo zejména:

 • požádat Správce o přístup k osobním údajům zpracovávaným Správcem,
 • požádat Správce o kopii těchto osobních údajů,
 • požádat Správce o potvrzení o zpracovávaných osobních údajích, zejména o sdělení účelu zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců, doby zpracování/uložení osobních údajů, informací o zdroji osobních údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
 • požádat Správce o opravu, resp. doplnění nepřesností,
 • požádat Správce o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou Správcem zpracovávány protiprávně,
 • požádat Správce o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v článku 18 GDPR,
 • na přenositelnost jeho osobních údajů,
 • vznést námitku podle článku 21 GDPR.

Pokud se Subjekt údajů domnívá, že Správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s jeho právy či zákonem, může:
 • požádat správce o vysvětlení,
 • požadovat odstranění protiprávního stavu,
 • podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů bere vědomí, že Správce je oprávněn Informace o zpracování osobních údajů kdykoliv měnit či doplňovat. O případné změně či doplnění bude Subjekt údajů informován. Případný nesouhlas Subjektu údajů s provedenou změnou může mít negativní vliv na schopnost Správce dále zpracovávat některé osobní údaje Subjektu údajů.