SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU


Tuto smlouvu o spotřebitelském úvěru (dále jen „Smlouva“) uzavřely podle ustanovení § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) a ustanovení § 104 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále v textu i „ZSÚ“), následující smluvní strany:Obchodní firma: Emma´s credit s.r.o.
IČO: 03299309
Sídlo: Praha 2 - Nové Město, Na bojišti 1472/20, 120 00
Telefon: +420 216 216 102
E-mail: info@credit-go.cz
Webová stránka : www.creditgo.cz
Bankovní účet č.: 3765434349/0800


Poskytovatel spotřebitelského úvěru ve smyslu § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „Úvěrující“),

a

Jméno a příjmení: ....
Rodné číslo: ....
Číslo OP: ....
Trvalý pobyt: ....
Doručovací adresa:....
E-mail: ....
Telefon: ....
Číslo účtu: ....


uzavírají níže uvedeného dne , měsíce a roku tuto
(dále jen „Úvěrovaný“),


I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


1. Úvěrující se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Úvěrovanému úvěr jiný než na bydlení (tj. spotřebitelský úvěr) v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve znění zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

2. Úvěrovaný prohlašuje, že při uzavírání této Smlouvy vystupuje jako spotřebitel (tzn. mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo jiné samostatně výdělečné činnosti).

3. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: Formulář pro standartní informace o spotřebitelském úvěru, Vysvětlení předsmluvních informací, Souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů, Formulář pro odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru a Sazebník.II. PŘEDMĚT SMLOUVY


1. Úvěrující se zavazuje poskytnout Úvěrovanému spotřebitelský úvěr (dále v textu jen "Úvěr") ve výši uvedené v čl. II odst. 2 této Smlouvy. Úvěrovaný se zavazuje poskytnuté finanční prostředky z Úvěru vrátit Úvěrujícímu spolu s příslušenstvím ve lhůtě v čl. II odst. 2 této Smlouvy.

2. Úvěrující se zavazuje poskytnout Úvěrovanému Úvěr násl. vlastností:

 • Druh Úvěru: spotřebitelský
 • Účel Úvěru: bezúčelový
 • Celková výše Úvěru: ,-Kč
 • Úroková sazba (pevná – úrok): 36 % ročně
 • Úrok: ,
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): % - roční procentní sazba nákladů na Úvěr v sobě obsahuje položky smluvního úroku z jistiny Úvěru,
  poplatek za sjednání Úvěru, který je specifikován v Sazebníku (příloha č. 5).
 • Počet splátek: 1
 • Jednorázová výše splátky: ,-Kč
 • Doba trvání úvěru: do okamžiku splnění veškerých dlužných pohledávek ze smlouvy o úvěru
 • Doba splatnosti: , dnů od odeslání finančních prostředků z Úvěru Úvěrovanému
 • Celková částka ke splacení Úvěrovaným: ,-Kč
 • Celková výše poplatku za sjednání Úvěru: ,-Kč
 • Způsob vyplacení Úvěru: bezhotovostní bankovní převod
 • Var. symbol.:

b. Vlastnosti úvěru při překročení doby splatnosti: :


 • Druh Úvěru: spotřebitelský
 • Účel Úvěru: bezúčelový
 • Celková výše Úvěru: ,-Kč
 • Úroková sazba (pevná – úrok): 36 % ročně
 • Úrok: ,
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): % - roční procentní sazba nákladů na Úvěr v sobě obsahuje položky smluvního úroku z jistiny Úvěru,
  poplatek za sjednání Úvěru, který je specifikován v Sazebníku (příloha č. 5).
 • Počet splátek: 1
 • Jednorázová výše splátky: ,-Kč
 • Doba trvání úvěru: do okamžiku splnění veškerých dlužných pohledávek ze smlouvy o úvěru
 • Doba splatnosti: , dnů od odeslání finančních prostředků z Úvěru Úvěrovanému
 • Celková částka ke splacení Úvěrovaným: ,-Kč
 • Celková výše poplatku za sjednání Úvěru: ,-Kč
 • Způsob vyplacení Úvěru: bezhotovostní bankovní převod
 • Var. symbol.:

III. ÚROKY A CENY


1. Úvěrovaný se zavazuje splatit Úvěrujícímu úvěr se smluvním úrokem ve výši roční úrokové sazby sjednané shora v čl. II. odst. 2. této Smlouvy a poplatek za sjednání Úvěru, který je konkrétně specifikován pod položkou 1 v Sazebníku, (dále v textu jen "Sazebník").

2. Úrok se počítá ze skutečné výše dosud neuhrazené jistiny Úvěru počítaného po dnech.

3. Denní úrok je stanoven z roční úrokové sazby podle skutečného počtu dní za dobu od okamžiku poskytnutí Úvěru Úvěrovanému do dne splacení Úvěru včetně.

4. Úvěrovaný je povinen zaplatit Úvěrujícímu veškeré účelně vynaložené náklady a výdaje, tj. Administrativní poplatek za sjednání Úvěru, které jsou konkrétně specifikovány pod položkou 1 v Sazebníku, (dále v textu jen "Sazebník").IV. ČERPÁNÍ ÚVĚRU


1. Právo Úvěrovaného čerpat Úvěr je jeho ryze osobním právem, které nepodléhá převodu ani přechodu ve prospěch třetích osob. Uvedené právo zaniká smrtí Úvěrovaného. Úvěrovaný je oprávněn realizovat své právo podpisem této Smlouvy

2. Smluvní strany se dohodly, že Úvěrující je povinen odeslat finanční částku z Úvěru na bankovní účet Úvěrovaného uvedené v záhlaví této Smlouvy.

3. Úvěrující poskytne Úvěrovanému Úvěr do 3 dnů od uzavření úvěrové smlouvy. Smlouva o Úvěru se má mezi smluvními stranami za uzavřenou v okamžiku, kdy Úvěrovaný připojí na tuto smlouvu o úvěru, kterou Úvěrující zaslal Úvěrovanému na jím verifikovaný e-mail, autorizačním jedinečným kódem, který mu Úvěrující přidělil na základě jeho žádosti o úvěr a zaslal SMS zprávou na mobilní telefon, který označil Úvěrovaný. Smluvní dokumentace se ukládá do klientské zóny na web. stránky Úvěrujícího s tím, že dokumentace je k dispozici po celou dobu trvání smluvního vztahu z této úvěrové smlouvy. Mezi smluvními stranami se má takto podepsaná smlouva za smlouvu postavenou na roveň písemné smlouvě..V. SPLATNOST A ZPŮSOB SPLÁCENÍ


1. Úvěrovaný se zavazuje splatit Úvěr spolu s příslušenstvím do dnů ode dne odeslání finančních prostředků z Úvěru na účet Úvěrovaného.

2. Úvěrovaný se zavazuje hradit veškeré platby na Úvěr ve prospěch bankovního účtu Úvěrujícího a platby označit variabilním symbolem, kterým je jeho rodné číslo: Pokud tak Úvěrovaný neučiní, jeho platba se nepovažuje za řádně splněnou do okamžiku, kdy Úvěrovaný takovou skutečnost prokáže a platbu dodatečně identifikuje.

3. Úvěrovaný tímto prohlašuje, že byl Úvěrujícím seznámen o jeho právu splatit předčasně zčásti či zcela Úvěr bez jakékoliv sankce a nákladů, vyjma povinnosti uhradit Úvěrujícímu účelně vynaložené náklady za sjednání Úvěru a náklady spojené s předčasným splacením, smluvní úrok za dobu od čerpání Úvěru do řádného splacení.

4. Smluvní strany se dohodly, že Úvěrující je oprávněn započíst pravidelné i mimořádné splátky Úvěru k úhradě nejdříve splatného peněžitého závazku Úvěrovaného ze Smlouvy o úvěru, se kterým je Úvěrovaný v prodlení, a to nejprve k úhradě:

  a. nákladů spojených s případným vymáháním pohledávky,

  b. smluvních pokut a

  c. úroků z prodlení

  d. smluvního úroku

  e. jistiny Úvěru


5. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv platba došlá na účet Úvěrujícího s variabilním symbolem Úvěrovaného, byť byla odeslána třetí osobou, platí za platbu od Úvěrovaného. Úvěrovaný takovou skutečnost již později není oprávněn rozporovat.VI. INFORMACE A PRAVIDLA KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN


1. Úvěrovaný uděluje Úvěrujícímu výslovný souhlas k tomu, aby Úvěrující zpřístupnil informace v ustanovení § 1828 zákona č. 89/2012 Sb. na svých webových stránkách www.creditgo.cz

2. Úvěrovaný se zavazuje sdělit Úvěrujícímu bezodkladně, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů, informace o změně v následujících skutečnostech:

  a. změna osobních údajů, zejména změna adresy trvalého bydliště a telefonu či e-mailové adresy,

  b.změna v předpokladech úvěruschopnosti a bonity Úvěrovaného,

  c.změna v postavení Úvěrovaného coby osoby politicky exponované,

  d.změna týkající se svéprávnosti Úvěrovaného,

  e.zahájení jakéhokoliv soudního řízení s osobou Úvěrovaného, zejména pak zahájení insolvenčního řízení, exekučního řízení nebo řízení o výkonu rozhodnutí, řízení o určení odporovatelnosti zkracujícího právního jednání, trestního řízení,

  f.ztráta, zcizení či zneužití osobních dokladů Úvěrovaného,

  g.zcizení či ztráta přístupových kódů a údajů k prostředkům dálkové komunikace s Úvěrujícím.VII. ZPŮSOB PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN


1. Smluvní strany se dohodly vzájemně komunikovat prostředky komunikace na dálku. Prostředky komunikace na dálku se pro účely této smlouvy považují e-mail, poštovní zásilka zajišťovaná provozovatelem poštovních a kurýrních služeb, telefonem či prostřednictvím klientské zóny s jedinečným kódem vygenerovaným Poskytovatelem elektronické autorizace či SMS kódem dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy, kterým Úvěrovaný potvrzuje nabídku na uzavření smlouvy či dodatku.

2. Klientskou zónou je prostor vymezený na internetových stránkách v majetku Úvěrujícího, k němuž je zřízen přístup výlučně Úvěrovanému na základě jedinečného přístupového kódu.

3. Výše uvedenou klientskou zónu je oprávněn užívat pouze Úvěrovaný.

4. Klientská zóna je přístupna Úvěrovanému z webových stránek Úvěrujícího.

5. Mezi smluvními stranami se má za to, že umístěním jakéhokoliv právního jednání v klientské zóně se má dotčené právní jednání za doručené do sféry dispozice smluvní strany, které je právní jednání adresováno.

6. Právní jednání nabývá účinnosti druhým dnem od okamžiku jeho umístění v klientské zóně Úvěrovaného. Umístěním právních jednání, veškerých informací a komunikace mezi Úvěrovaným a Úvěrujícím v klientské zóně se má za to, že tyto byly řádně druhou smluvní stranou prostudovány za předpokladu, že dotčená smluvní strana vstoupila do klientské zóny po umístění právního jednání či komunikaci do klientské zóny.VIII. NÁSLEDKY PORUŠENÍ SMLOUVY A SANKCE


1.Ocitne-li se Úvěrovaný v prodlení s úhradou dlužné splátky, má Úvěrující vůči Úvěrovanému nárok:

  a.na úrok z prodlení v zákonné výši. Nárok Úvěrujícího na smluvní úrok trvá i poté, kdy dojde k prodlení na straně Úvěrovaného a v důsledku toho pak ke vzniku nároku na úrok z prodlení,

  b.na náhradu účelně vynaložených nákladů, které Úvěrujícímu vznikly v důsledku prodlení Úvěrovaného s úhradou dlužné částky z Úvěru, účelně vynaložené náklady jsou specifikovány pod bodem 4. v Sazebníku, který tvoří nedílnou součást této smlouvy č. 5,

  c.na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % denně z celkové dlužné částky až do zaplacení, kdy uplatněná smluvní pokuta však nesmí přesáhnout shora uvedený limit 0,1 % z částky, ohledně níž je Úvěrovaný v prodlení. Omezení podle věty první pism. c) se neuplatní na souhrn smluvních pokut splatných do okamžiku, kdy se Úvěr stane v důsledku prodlení Úvěrovaného splatným, pokud je tento souhrn pokut v kalendářním roce, v němž nebo v jehož části byl Úvěrovaný v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy, nižší než 3.000,- Kč a pokud výše smluvních pokut zahrnutých v tomto souhrnu uplatní ve vztahu k prodlení s každou jednotlivou splátkou Úvěru činí nejvýše 500 Kč. Souhrn výše všech uplatněných pokut, které náleží Úvěrujícímu, nesmí přesáhnout součin 0,5 a celkové částky Úvěru.


2. Úvěrovanému se zakazuje převzít po uzavření této smlouvy další závazky, v důsledku kterých by byl předlužený a ztratil by schopnost splácet závazky z této Smlouvy. Poruší-li Úvěrovaný tento zákaz, je povinen zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši dle Sazebníku do 3 dnů od výzvy.

3. Úvěrovaný je povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů od nastalé skutečnosti níže uvedené, písemně informovat Úvěrujícího, že vůči Úvěrovanému bylo zahájeno insolvenční řízení na jeho majetek, resp. exekuční řízení či řízení o výkonu rozhodnutí, rovněž tak v případě, že byla vůči Úvěrovanému coby žalovanému podána žaloba o zaplacení pohledávky či odpůrčí žaloba. V případě, že Úvěrovaný neinformuje Úvěrujícího o skutečnostech dle předchozí věty v uvedené lhůtě 3 dnů písemně, je povinen zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši uvedené v bodu 6 Sazebníku.

4. Úvěrující má právo na náhradu újmy bez ohledu na zaplacení smluvní pokuty, tj. Úvěrující je oprávněn se domáhat vedle smluvní pokuty plné náhrady újmy.

5. Smluvní strany si ujednaly trvání tohoto čl. VIII. bez ohledu na zánik závazkového vztahu z této Smlouvy
IX. ZÁNIK SMLOUVY


1. Úvěrovaný je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy.

2. V případě, že tato smlouva neobsahuje informace podle § 106 až 108 nebo skutečnosti předvídané v ust. § 109 odst. 1 ZSÚ, neskončí lhůta pro odstoupení dříve než 14 dnů poté, co Úvěrující Úvěrovanému chybějící informace poskytne v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat či prostřednictvím klientské zóny.

3. Úvěrovaný jakož i Úvěrující mohou odstoupit od této Smlouvy z důvodů výše uvedených v písemné formě a v souladu s informací uvedenou v této smlouvě. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení Úvěrovaným odesláno Úvěrujícímu v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat, a to nejpozději v poslední den lhůty.

4. Odstoupením Úvěrovaného v případě uvedeném v odst. 1 tohoto článku od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Úvěrovaný je oprávněn realizovat odstoupení na formuláři pro odstoupení, který Úvěrující poskytl bezplatně před uzavřením této Smlouvy jako přílohu a který byl rovněž Úvěrujícím umístěn do klientské zóny Úvěrovaného. Formulář pro odstoupení od této Smlouvy je rovněž umístěn na internetových stránkách Úvěrujícího. Odstoupení od této Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení Úvěrujícímu v písemné formě. Lhůta pro odstoupení je zachována, je-li formulář odstoupení odeslán Úvěrujícímu v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty (§ 118 odst. 2 ZSÚ)..

5. Došlo-li k odstoupení Úvěrovaného od této Smlouvy, je Úvěrovaný povinen Úvěrujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit:


  a. jistinu poskytnutého spotřebitelského úvěru,

  b. smluvní úrok ve výši, na který by Úvěrujícímu vůči Úvěrovanému vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy byla jistina úvěru splacena (ve smyslu ust. § 106 odst. 1 písm. o) ZSÚ pak Úvěrovaný tímto bere na vědomí, že částka smluvního úroku připadajícího na den je výsledkem součinu čísla % (představující smluvní úrok roční) a celkovou dlužnou částku jistiny Úvěru / 365 dnů, a

  c. případné nevratné poplatky zaplacené poskytovatelem Úvěrujícímu orgánu veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy a náklady vzniklé Úvěrujícímu spojené s poskytnutím Úvěru.
X. SOUHLAS S UCHOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Úvěrovaný udělil Úvěrujícímu před podpisem Smlouvy souhlas se zpracováním a uchováním jeho osobních údajů v rozsahu uvedeném v souhlasu, který se tímto stává nedílnou součástí Smlouvy a je účinný po dobu uvedenou v souhlasu.

Úvěrovaný zmocňuje Úvěrujícího k přístupu do veřejných registrů, zejména pak dal Úvěrujícímu souhlas s nakládáním s jeho osobními údaji za účelem posuzování úvěruschopnosti, bonity a důvěryhodnosti, za účelem posuzování rizik prostřednictvím vyhledávání údajů na internetových stránkách www.nebankovni-registr.cz, jehož provozovatelem je Nebankovni-registr.cz, s.r.o. , IČO: 01911945, sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00, Praha 1, dále za účelem vzájemného informování uživatelů bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“) a nebankovního registru klientských informací (dále „NRKI“) ve vztahu k úvěruschopnosti, důvěryhodnosti, solventnosti a platební morálce Úvěrovaného, jejichž provozovatelem je CRIF - Czech Credit Bureau, a.s., IČ: 26212242, sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, dále Úvěrující ověřuje existence exekucí prostřednictvím vyhledání údajů na internetových stránkách www.ispis.cz, jehož provozovatelem je Sokordia, s.r.o., IČ: 29190088, sídlem Antonínská 18, 602 00 Brno (dále společně také jen „Sokordia, s.r.o“), dále za účelem vzájemného informování uživatelů registru Creditinfosolutions ve vztahu k úvěruschopnosti, důvěryhodnosti, solventnosti a platební morálce Úvěrovaného, jehož provozovatelem je Creditinfo Solutions s.r.o., IČ: 27600297, sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha, dále za účelem vzájemného informování uživatelů registru European United Credit Bureau (dale jen “EUCB”) ve vztahu k úvěruschopnosti, důvěryhodnosti, solventnosti a platební morálce Úvěrovaného, jehož provozovatelem je European United Credit Bureau EUROPE INFO GROUP, UAB, IČO: 302845131, se sídlem Pervalkos str. 29, Neringa, LT-93104, Litevská republikaXI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


Smluvní strany se dohodly, že Úvěrující je oprávněn postoupit pohledávku z této Smlouvy za Úvěrovaným nebo smlouvu jako takovou ve prospěch třetí osoby bez souhlasu Úvěrovaného.

1. Úvěrovaný prohlašuje, že mu byla dána možnost navrhnout změny stávající smluvní dokumentace, ale nevyužil ji.

2. Úvěrovaný prohlašuje, že je srozuměn a souhlasí s tím, že Úvěrující je oprávněn okamžikem 40. dne od okamžiku prodlení s úhradou jakékoli jeho splátky předat k mimosoudnímu řešení pohledávku ve prospěch třetí osoby. Tento úkon je zpoplatněn dle Sazebníku.

3. Úvěrovaný bere na vědomí, že Úvěrující je oprávněn udělit jednostranně podle své úvahy Úvěrovanému slevu z úplaty za poskytnutí Úvěru. Smluvní strany se však tímto výslovně dohodly, že okamžikem prodlení na straně Úvěrovaného s jakoukoliv platbou dle této smlouvy, nárok na slevu bez dalšího na základě této smlouvy zaniká.XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku od uzavření Smlouvy. Smluvní strany si ujednaly, že se Smlouva automaticky prodlužuje vždy na dobu 1 roku v případě, že poslední den uvedeného předchozího roku nejsou závazky z této Smlouvy splněny.

2. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnou formou. Pro účely této Smlouvy se za písemnou formu považuje i e-mailová či jiná elektronická zpráva umožňující zachycení obsahu právního jednání a identifikaci jednajících stran. Pro účely této Smlouvy splňuje písemnou formu i právní jednání učiněné prostřednictvím klientské zóny.

3. Dozorovým orgánem dodržování zákona o spotřebitelském úvěru pro smlouvy o úvěru je ČNB sídlící na adrese Na Příkopě 22, Praha 1, PSČ, IČO: 115 03. K rozhodování sporů, které vzniknou na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou, které spadají do pravomoci českých soudů, je též příslušný Finanční arbitr dle zákona č. 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi, na kterého se Úvěrovaný jako spotřebitel může obrátit s návrhem na zahájení řízení o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporu. Finanční arbitr sídlí na adrese Legerova 69, Praha 1, PSČ: 110 00. Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách arbitra www.finarbitr.cz.

4. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně a z jejich pravé a svobodné vůle.SAZEBNÍK

1. Poplatek za sjednání Úvěru ….-Kč


2. Poplatek za prodloužení splatnosti Úvěru...,-Kč


3. Účelně vynaložené náklady vzniklé v důsledku prodlení Úvěrovaného (čl. VIII. odst. 1 písm. b) Smlouvy)


Odeslání doporučené upomínky .........500,- Kč

Administrativní náklady na přípravu podkladů pro inkasní agenturu........ 1500,- Kč

Náklady na vymáhání prostřednictvím inkasní agentury..... 2000,- Kč

Poplatek za vytvoření splátkového kalendáře.......500,- Kč

Inspektorský výjezd ........500-1300,- Kč

V případě, že bude pohledávka předána k vymáhání advokátovi, mohl by soud v rámci občanskoprávního řízení přisoudit Úvěrujícímu náklady za právní zastoupení ve výši dle vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb. a náklady exekučního řízení dle vyhl. č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem.

V případě prodlení Úvěrovaného s úhradou splátky ve lhůtě splatnosti, mohl by se Úvěrovaný vystavit riziku vzniku nároku na úrok z prodlení, smluvní pokutu či náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s prodlením např. náklady na vypracování a zaslání upomínky (výzvy k zaplacení).


Ja, .........., rodné číslo ........

potvrzují, že jsem dokument přečetl a s jeho obsahem souhlasím. Na důkaz toho, podpis proveden elektronickým kódem.