Formulář pro odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru

POUČENÍ SPOTŘEBITELE VČETNĚ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ

Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od Smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále jen „Smlouva“)

1. Právo odstoupit od Smlouvy o spotřebitelském úvěru

1.1 Do 14-ti dnů od uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Nemáte však právo odstoupit od smlouvy, pokud jste již veškeré prostředky poskytnuté Vám na Vaši žádost splatil včetně veškerých poplatků a úroků dle smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy (popř. jiného práva uplatňovaného v souvislosti s uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru) musíte o svém odstoupení od této smlouvy (popř. uplatnění jiného práva) informovat

Firma: Emma´s credit s.r.o.,

IČO: 03299309,

sídlem:Na bojišti 1472/20, Praha 2, PSČ 120 00

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, C sl.229796

telefon +420 216 216 102,

formou jednostranného právního jednání - dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na doručovací adresu. K odstoupení můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. V případě, že nebyly poskytnuty informace dle ustanovení § 106 až 108 resp. §109 ZSÚ, pak lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů po poskytnutí chybějících informací Úvěrovanému v písemné podobě.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, jste povinni Vrátit Úvěrujícímu poskytnutou jistinu, uhradit úrok ve výši, na kterou by Společnosti vznikl nárok, pokud by nedošlo k odstoupení od smlouvy, a to za období ode dne, kdy jste spotřebitelský úvěr čerpali do dne, kdy byla jistina splacena, případně nevratné poplatky, které byly uhrazeny orgánům veřejné správy, popřípadě jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy. To vše nejpozději do 30 dnů od zaslání odstoupení od smlouvy.

2.2 Účinky odstoupení nastanou již okamžikem doručení oznámení o odstoupení.

2.3. V případě odstoupení od smlouvy v budoucnu Úvěrovanému nemusí být další úvěr poskytnut, Úvěrovaný tuto skutečnost bere na vědomí.
FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU:

Věřitel:
Emma’s credit s.r.o.
Praha 2 – Nové město, Na bojišti 1472/20
PSČ: 120 00
IČ: 03299309
Klient:
Jméno a Příjmení:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
Mobilní telefon:
Email uvedený při registraci:
Bankovní spojení:

Úvěr:

Úvěr ze dne:

Smlouva o úvěru číslo ..... / …..):

Já, níže podepsaný, zasláním tohoto formuláře odstupují od Smlouvy o úvěru, na zákonném základě. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a se svými smluvními povinnostmi vrátit Věřiteli na jeho bankovní účet jistinu Úvěru poskytnuté Věřitelem, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne odeslání oznámení. a zaplatit Věřiteli úrok (část pevného poplatku) ve výši, na kterou by Věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byla poskytnuty úvěr dle spotřebitelské Smlouvy o úvěru, do dne, kdy je jistina připsána na účet Věřitele.

Vlastnoručně podepsané oznámení se odesílá na výše uvedenou adresu Věřitele ve lhůtě do 14 dnů od podpisu Smlouvy.
Věřitel upozorňuje, že v případě odstoupení od Smlouvy, nemusí být Klientovi příště úvěr poskytnut.


V …………………………… dne……………………